| 0 comments ]

Trên màn hình Console nhập lệnh để cài đặt

1
yum install mysql-server

Chọn Yes (y) trong quá trình cài đặt nếu được yêu cầu.

Màng hình báo cài đặt thành công

Sau khi cài đặt thành công, ta tiến hành start mysql server lên

1
service mysqld start

Để đổi mật khẩu của tài khoản Root quản trị Mysql server

1
/usr/bin/mysqladmin -u root password ‘new-password’

hoặc

1
/usr/bin/mysqladmin -u root -h khanh.com.vn password ‘new-password’

(với -h là host name)

Sau này, nếu muốn đăng nhập vào mysql thì dùng lệnh:

1
$ mysql --user=root -p

sau đó nhập password vào

Cấu hình để MySQl Server khởi động mỗi khi khởi động lại Server

http://Khanh.com.vn

0 comments

Post a Comment